30/09/2023 - 22:25

Thành phố Cần Thơ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  

Tài sản trí tuệ đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong kết cấu giá trị của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Phần lớn doanh nghiệp đã biết rõ giá trị cao về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm và chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ sớm. Số liệu thống kê cho thấy Số lượng đơn, bằng sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân của thành phố Cần Thơ tăng đều trong những năm gần đây trung bình khoảng 10 - 15 %/năm.

Doanh nghiệp tham gia hội chợ tại TP Cần Thơ nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Ảnh: Anh Khoa

Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã khẳng định rõ nhiệm vụ, giải pháp về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp tính chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đủ sức răn đe và chú trọng chống hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ. Song song đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và bất cập nảy sinh giữa các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là cơ quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giao thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều hoạt động và đóng góp quan trọng vào hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của địa phương. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ như tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Ngoài việc ban hành kịp thời những chính sách thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì việc nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, liên tục theo từng chủ đề, từng đối tượng cụ thể; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức và sự đồng thuận của các doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tập trung chủ yếu ở hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm trên hàng hóa, bảng hiệu, phương tiện kinh doanh; gần đây đang xuất hiện ngày càng nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên mẫu nhãn, bao bì sản phẩm và hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm lừa dối người tiêu dùng để trục lợi. Hiện nay, công tác phối hợp thanh tra, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ, các cơ quan thực thi được chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; tích cực bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần cho sự phát triển kinh tế và xã hội 1trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đến năm 2030, mục tiêu của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ là thúc đẩy phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc tăng cường hiệu quả thực thi, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới sẽ ngày càng phát huy tốt vai trò cốt lõi, nhằm khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm, hạn chế tối đa các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; qua đó sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội của thành phố đề ra.

Thực hiện: Anh Khoa - Quách Hùng

Chia sẻ bài viết