24/04/2016 - 10:49

175 quốc gia ký thỏa thuận về biến đổi khí hậu

Việt Nam nêu đề xuất cho lộ trình
hướng tới kỷ nguyên mới

Song song với lễ ký kết hiệp định, đại diện của các quốc gia tham gia ký kết đã có những bài phát biểu nêu những đề xuất cho lộ trình hướng tới một kỷ nguyên mới ít khí thải carbon và ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu đại diện cho Việt Nam, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, đã nêu ra ba đề xuất như sau: Thứ nhất, cần phát huy toàn bộ những cơ chế công nghệ và tài chính cũng như khả năng ứng phó sẵn có nhằm cung cấp đầy đủ các công cụ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thứ hai, tất cả các nước cần phát huy những nỗ lực cao nhất và tham vọng nhất để thực hiện những "đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định" (INDC) để đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris. Thứ ba, các nước phát triển phải thể hiện vai trò đi đầu bằng cách không chỉ thực hiện các cam kết trong INDC của mình mà còn cần huy động và cung cấp nguồn tài chính cho phát triển và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển để thực hiện các INDC và các dự án trong cả lĩnh vực thích ứng lẫn giảm nhẹ (tình trạng biến đổi khí hậu).

Bộ trưởng cũng cho biết ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Với việc ký kết Hiệp định Paris, Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của mình để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm nay, Chính phủ Việt Nam sẽ phê chuẩn hiệp định này và Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong INDC.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, LA Times, TTXVN)

Chia sẻ bài viết