Takashi Murakami:

Biểu tượng nghệ thuật

đương đại Nhật Bản

Hội họa Nhật Bản đang gây chú ý khi bức “Japan Supernatural” của nhà nghệ thuật Takashi Murakami được trưng bày, giới thiệu tại Phòng trưng bày Nghệ thuật New South Wales (NSW), Úc