Những bệnh do lây truyền virus từ người sang người

Virus là những sinh vật có kích thước chỉ từ 17 đến 300 nanomet (1 nanomet = 1 phần tỉ mét), với cấu trúc bao gồm 2 vật liệu di truyền là ADN và ARN được bao bọc bởi một lớp prôtêin, lipid hoặc glycoprotein.