16/09/2012 - 16:14

Tiếp sức cho hàng Việt bằng cách làm cụ thể

ÔNG ĐỖ HOÀNG TRUNG, NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ:

Tuyên truyền để góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng

Phát huy và thực hiện tốt vai trò cơ quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã sớm ban hành Hướng dẫn và bổ sung kịp thời nội dung tuyên truyền thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 264/TB/TW ngày 31-7-2009 về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Cuộc vận động) trong hệ thống chính trị. Qua đó, định hướng rõ nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục. Đồng thời, phát huy trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố gắn việc thực hiện Cuộc vận động là hành động cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Có thể nói, bước đầu cuộc vận động đã có những kết quả đáng khả quan. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Chẳng hạn: Các thành viên Ban Chỉ đạo ở một số địa phương thiếu sự phối hợp chặt chẽ nên công tác chỉ đạo tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhân dân chưa được quan tâm chú trọng; số lượng cuộc tuyên truyền chuyên đề chưa nhiều, chủ yếu lồng ghép. Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền còn mang tính một chiều, chủ yếu tập trung phía người dân, chưa quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trong doanh nghiệp về nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã hàng hóa, giảm giá thành, chính sách hậu mãi… Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa chưa kịp thời, chưa tạo được sự an tâm đối với người tiêu dùng; chính sách khen thưởng, khích lệ những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động chưa thường xuyên, việc hướng dẫn các tiêu chí thi đua chưa cụ thể…

Để Cuộc vận động tiếp tục đạt được những kết quả tích cực cần phải thực hiện liên tục, thường xuyên và lâu dài; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm PV Kinh tế

Chia sẻ bài viết