10/04/2024 - 07:21

Ngành Nội vụ tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực 

Quý I-2024, ngành Nội vụ TP Cần Thơ nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ở các lĩnh vực. Ngành Nội vụ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), tập trung các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)...

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP Cần Thơ và các đơn vị tiếp nhận CC, trao quyết định tuyển dụng CC hành chính vào tháng 3-2024.

Theo ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trong quý I-2024, ngành Nội vụ thành phố tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp thành phố; triển khai đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, tăng cường thể chế hóa các quy định của Trung ương liên quan ngành Nội vụ, như: hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định nội dung dự thảo quyết định của UBND thành phố quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC; về thi đua - khen thưởng; hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết về mức hỗ trợ CBCCVC được cử đào tạo tiến sĩ và tương đương; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tham mưu thành lập đoàn kiểm tra CCHC của thành phố năm 2024. Tổ kiểm tra đột xuất của Sở đã kiểm tra công vụ trước và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tại 22 cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức 2 buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm CCHC và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 cấp sở, cấp huyện. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 3 đơn vị, giải thể 1 đơn vị (Trường Tiểu học Thực hành thuộc Trường Cao đẳng Cần Thơ); quy định và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 4 cơ quan, đơn vị; phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2023-2025 của 4 đơn vị; tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính, kết quả có 55 thí sinh trúng tuyển.

Nhiều đơn vị, địa phương đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Theo ông Lê Truyền Thống, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, từ tháng 6-2023, Sở đã ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát, sắp xếp số lượng học sinh/lớp; có phương án sắp xếp, điều chuyển đối với những VC dôi dư cục bộ và xây dựng kế hoạch tuyển dụng VC cho năm học 2023-2024. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở đã điều chuyển nội bộ 20 giáo viên, đồng thời phối hợp Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố điều chuyển 39 người làm việc ở 16 đơn vị. Sau khi điều chuyển, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Đến cuối tháng 3-2024, Sở đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho 19 đơn vị, với tổng chỉ tiêu 116 người, góp phần đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Huyện Vĩnh Thạnh là địa phương triển khai có hiệu quả việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu VC theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp giáo dục. Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh, đến ngày 13-3-2024, UBND huyện đã hoàn tất việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đối với 46 trường thuộc 3 cấp học, đạt 100% kế hoạch. Trong quá trình xây dựng đề án vị trí việc làm, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu tập huấn công tác xây dựng đề án vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời phối hợp, trao đổi với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác quý I-2024, triển khai nhiệm vụ quý II-2024, ông Châu Việt Tha, cho biết: Trong quý II, ngành Nội vụ tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch CCVC; tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 theo lộ trình. Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nội vụ, Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình HĐND thành phố nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo quy định; tiếp tục triển khai xây dựng tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản lý đô thị ở một số quận trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị phân tích Chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Từ đó, đề ra kế hoạch và giải pháp khắc phục, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết