23/12/2010 - 23:00

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

Sáng 23-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. 345 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ 60 Đảng bộ trực thuộc Khối, đại diện cho 56.000 đảng viên của Đảng bộ Khối đã về dự Đại hội.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Quang Thanh,Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự Đại hội.

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về công tác tổ chức, nhưng Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm tinh gọn bộ máy. Đảng ủy khối đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của Đảng bộ trong thời gian qua: Trình độ, chất lượng tham mưu để giúp cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô còn có những hạn chế. Việc nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, cán bộ, đảng viên có lúc còn chậm, có vấn đề, có việc chưa thật chủ động định hướng công tác tư tưởng cho cơ sở, cho đảng viên để thống nhất nhận thức chung. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rộng khắp trong rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên . Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận ở tầm chiến lược, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên trách đảng... Trên tinh thần này, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những nỗ lực, cố gắng, những kết quả tích cực đã đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc để trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, có hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Các cơ quan trong Khối là những cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước. Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu; sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý của Nhà nước và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng, chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho Cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp. Các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục chăm lo việc sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức và đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Khối cần phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hiểu nắm vững đường lối, chính sách kinh tế- xã hội, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước... Đảng bộ Khối cần làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tổ chức và cán bộ. “Là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải là tiêu biểu, mẫu mực và để từ đó có thể rút những kinh nghiệm bổ ích có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung”.

Đại hội làm việc đến chiều ngày 24-12.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết