21/04/2011 - 08:11

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng khu vực phía Bắc

* Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo

Sáng 20-4, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hơn 400 đại biểu gồm đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, thường trực các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; các báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham dự Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng xuất phát từ tính chất, vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đại hội XI của Đảng và các văn kiện được Đại hội thông qua. Đại hội XI đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta. Các văn kiện của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại hội đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trên thực tiễn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm, 20 năm tới...

Tổng Bí thư nêu rõ: Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc tập trung tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung cao độ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đảng bộ, kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Diễn ra trong các ngày từ 20 đến 22-4, Hội nghị sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, các đồng chí trực tiếp tham gia các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội XI thuyết trình về nội dung các văn kiện. Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và thảo luận về việc triển khai tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng tại địa phương, cơ sở, Đảng bộ.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết