11/04/2018 - 08:36

Đồng Tháp phấn đấu giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu toàn tỉnh giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập - tương đương 10%.

Cụ thể, giảm tối thiểu 3.179 (tương đương 10%) biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu có 90 (tương đương 10%) đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). Hoàn thành lộ trình thực hiện tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như: y tế, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh (có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc), các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thành lập Tổ rà soát các đơn vị trường học, đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, giao thông vận tải và các đơn vị sự nghiệp khác để quy hoạch, xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất.

Song song đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt giao quyền tự chủ, tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi phí hoạt động hoặc chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế...

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết