10/12/2008 - 07:51

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Chú trọng xây dựng “Thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ tổ quốc

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2008 và triển khai kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2009 do Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9-2. Chiều 9-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu với Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ: Hội nghị Quân chính toàn quân họp đúng vào lúc Đảng ta đang tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đây là dịp để chúng ta đánh giá thành tích, ưu, khuyết điểm của năm 2008; đồng thời có tầm nhìn tổng quát kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho toàn khóa, trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Quân đội. Chính vì vậy, Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với năm 2009 mà cả những năm tiếp theo, thiết thực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN. 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2008, Tổng Bí thư đánh giá: Quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, đánh giá tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp; giúp Đảng, Nhà nước bổ sung, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, từng bước bổ sung và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc phòng; vừa làm tham mưu, vừa làm nòng cốt triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên cả nước và từng địa phương, tạo nên bước phát triển mới của đất nước cả về tiềm lực và thế trận. Cùng với các nhiệm vụ trên, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được đẩy mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tích, sự cống hiến và bước trưởng thành của Quân đội trong thời gian qua.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể mà Đảng ủy Quân sự Trung ương đã đề ra, trong năm 2009 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải tiếp tục làm cho toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Luôn luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả tiềm lực và thế trận. Củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, căn cứ cách mạng, vùng có nhiều dân tộc thiểu số; xây dựng sự đồng thuận xã hội. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng quốc phòng trong các doanh nghiệp; xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai thực hiện phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao. Thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời, thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

Trong xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đổi mới phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giáo dục đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất, tình đồng chí, đồng đội trong Đảng, trong đơn vị.

Nhiệm vụ đặt ra cho Quân đội ta năm 2009 rất nặng nề và không ít khó khăn, phức tạp. Song với truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng Quân đội ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết