30/08/2021 - 08:00

សាលា​យោធា​នៃ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ ៩ បរិច្ចាគ​ ២.០៦១ ឯក​តា​ឈាម​

តាម​ប្រ​សាសន៍​របស់​វរសេនីយ៍​ឯក​ ង្វៀង​វ៉ាន់​ជួង​ ស្នង​ការ​នយោ​បាយ​សាលា​យោធា​នៃ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ ៩៖ សាលា​ទើប​សហការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​លោ​ហិត​សាស្រ្ត​ និង​បញ្ចូល​ឈាម​ក្រុង​កឹង​ធើ ចាត់​តាំង​កម្ម​វិធី​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ឆ្នាំ​ ២០២១។​ មាន​កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ សិក្ខា​កាម​របស់​សាលា​ចុះ​ឈ្មោះ​បរិច្ចាគ​ចំ​នួន​ ២.០៦១ ឯក​តាឈាម​។​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​លោ​ហិត​សាស្រ្ត​និង​បញ្ចូល​ឈាម​ក្រុង​កឹង​ធើ ទទួល​យក​និង​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​បរិមាណ​ឈាម​ស្ដុក​ទុក​ ចែក​ចាយ​ជូន​មន្ទីរ​ពេទ្យ​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺ​វឡុង​៕​

                  យ្វី​អាញ - ថាច់​ធី

 ​

កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ សិក្ខា​កាម​របស់​សាលា​យោធា​នៃ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ ៩ ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​។​

Chia sẻ bài viết