09/12/2018 - 17:40

Đồng chí Lâm Việt Hải, Bí thư Chi bộ khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy:

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên

Nghị quyết 04 (Trung ương 4 Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên “soi rọi”, chấn chỉnh hoàn thiện bản thân về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc tốt hơn. Để người dân tin Đảng, tin vào cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành động thiết thực với quyết tâm cao, là tấm gương để người dân học tập.

Theo tôi, nhằm đưa nghị quyết này đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực thì cấp ủy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra. Đối với chi bộ ở ấp, khu vực thì cấp ủy cần phân công đảng viên quản lý địa bàn nơi mình ở như tham gia hội họp, sinh hoạt cùng Tổ Nhân dân tự quản, các đoàn thể để nắm bắt tình hình cũng như định hướng, chỉ đạo kịp thời, phát huy vai trò người đảng viên.

Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dng Đảng v mi mt, trong đó s gương mu ca cán b, đảng viên là hết sc quan trng. Vì thế, thc hin Ngh quyết 04 phi gn vi thc hin tt quy chế dân ch, công khai minh bch để nhân dân giám sát. Song song đó, mi cán b, đảng viên phi nâng cao ý thc trong vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh bng nhng hành động thiết thc, gn vi nhim v được giao. Qua đó, rèn luyn đạo đức, li sng, tác phong làm vic, nói đi đôi vi làm để phc v nhân dân tt hơn. Ngoài ra, để chng s suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng, nhng biu hin t din biến, t chuyn hóa, cp y đảng các cp cn tăng cường kim tra, giám sát đối vi đội ngũ cán b, đảng viên nhm nhc nh, h tr để các cá nhân thc hin tt nhim v đưc giao, xng đáng vi nim tin, s ng h ca dân.

THANH THY (ghi)

 

 

Chia sẻ bài viết