10/07/2011 - 19:35

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG:

Xây dựng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển TP Cần Thơ

* MAI THANH DÂN
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ trao cờ cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005-2010). Ảnh: XUÂN ĐÀO.  

Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố (KCQ DCĐ) mang đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, các cơ sở của Đảng bộ chủ yếu là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các cơ quan lãnh đạo, quản lý của thành phố, làm công tác tham mưu, phục vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực từ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ có trình độ văn hóa, chính trị cao; cấp ủy cơ sở đa số là những người đảm đương những chức vụ chủ chốt, trọng yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cấp thành phố.

Nhận thức sâu sắc kết quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có tác động quan trọng đến sự phát triển toàn diện của thành phố, từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ KCQ DCĐ lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, là: đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; kiện toàn về tổ chức và đổi mới lề lối, phương thức sinh hoạt của cấp ủy và của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,...; qua đó, đã giúp cho công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ có chuyển biến tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên được nâng lên. Riêng năm 2011, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Kết quả cho thấy, các TCCSĐ trong Đảng bộ đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực, ngành, đơn vị phụ trách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng nhận thấy rằng, cấp ủy của một số TCCSĐ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nặng về chuyên môn, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung và phương pháp hoạt động; chưa gắn chặt nhiệm vụ xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị... Trước tình hình thực tế đó, ngày 4-7-2011 Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2011-2015, với mục tiêu chính là tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất, đảm bảo các TCCSĐ luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan đơn vị, tích cực góp phần vào sự phát triển của thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Với nhiều nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá, Đảng ủy tin tưởng đề ra chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2011-2015 là: có từ 90% TCCSĐ trở lên đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 97% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan có đời sống văn hóa tốt... Đồng thời, từ thực tế của đơn vị, Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 4-7-2011, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở giai đoạn 2011-2015, nhằm xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh, đủ sức tập hợp, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, sự cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước thời kỳ mới.

Tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KCQ DCĐ TP Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ KCQ DCĐ cũng đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Mục tiêu chính mà Đảng bộ khối hương tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ trong Đảng bộ Khối, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ CNH, HĐH, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đảng ủy cũng xác định khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu này là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, ứng xử văn minh, lịch sự phát huy dân chủ trong Đảng và dân chủ cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối đạt những chuẩn mực theo các tiêu chí con người Cần Thơ “trí tuệ, năng động, hào hiệp, thanh lịch”.

Trên cơ sở không ngừng nỗ lực phát huy những thành tích, ưu điểm đã đạt được trong quá trình hoạt động và mạnh dạn đổi mới hoạt động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; với tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm, Đảng ủy KCQ DCĐ tin tưởng sẽ lãnh đạo các TCCSĐ trực thuộc sớm cụ thể hóa Chương trình hành động này, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KCQ DCĐ lần thứ VI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chia sẻ bài viết