14/10/2019 - 09:02

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức vừa hồng, vừa chuyên 

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ tập trung thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) tổ chức đủ chuẩn chất, “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhờ vậy, công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tổ chức, CB và các mặt công tác xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả hơn...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Nâng tầm đội ngũ CB tổ chức

Nhiệm kỳ 2015-2020, ban tổ chức các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng đội ngũ CB tổ chức bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định của Ban Bí thư Trung ương. Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo lựa chọn những CB có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực làm công tác tổ chức. Đồng thời, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho đội ngũ CB làm công tác tổ chức. Hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy có 6 CB, tất cả đều trình độ chuyên môn đại học, 3 CB trình độ lý luận chính trị cao cấp và 3 CB trình độ trung cấp lý luận chính trị. Mỗi đảng ủy xã, thị trấn có 1 CB tổ chức - văn phòng và mỗi đảng ủy, chi ủy cơ sở đều phân công CB phụ trách công tác tổ chức.

Theo đồng chí Đỗ Ly Hận, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, BTV Quận ủy quan tâm xây dựng đội ngũ CB tổ chức bảo đảm tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến nay, tất cả các đảng ủy, chi ủy cơ sở đều có CB phụ trách công tác tổ chức. Ban Tổ chức Quận ủy có 7 CB, trong đó có 2 thạc sĩ, 5 CB trình độ đại học; có 3 CB được đào tạo cao cấp lý luận chính trị trở lên, 4 trung cấp lý luận chính trị; tất cả đều am hiểu lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, hiện nay mỗi ban tổ chức quận ủy, huyện ủy có từ 6-7 CB; mỗi ban tổ chức đảng ủy trực thuộc Thành ủy có 2-4 CB; mỗi đảng ủy xã, phường, thị trấn đều có 1 CB phụ trách công tác tổ chức - văn phòng và mỗi chi bộ cơ sở đều có phân công CB phụ trách công tác tổ chức. Riêng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ hiện có 30 CB, trong đó có 1 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 19 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Hầu hết CB tổ chức các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác tham mưu

Thực tế cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ban tổ chức và CB tổ chức các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác CB, xây dựng tổ chức bộ máy, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ... Đồng chí Đặng Văn Đúng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy ban hành Nghị quyết về cơ cấu lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CB, công chức, viên chức quận giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu cử 16 CB đi đào tạo thạc sĩ, 13 CB đi đào tạo đại học, 38 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 207 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Được đào tạo nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố giải quyết tốt thủ tục hành chính của nhân dân.

Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, đến nay, trong 38 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, có 37% có trình độ thạc sĩ, tất cả đều có trình cao cấp lý luận chính trị; 87 CB quy hoạch cấp ủy quận nhiệm kỳ 2020-2025 đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 13% thạc sĩ, 47% cao cấp lý luận chính trị. Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 62 CB đúng quy định, giúp nhiều CB trưởng thành trong thực tiễn. Đồng chí Đặng Văn Đúng khẳng định: “Với sự tham mưu đắc lực của Ban Tổ chức Quận ủy, đến nay, trình độ mọi mặt của CB, công chức, viên chức của quận được nâng lên, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và có bước trưởng thành. Vì thế, việc lựa chọn nhân sự cấp ủy quận và cơ sở nhiệm kỳ tới sẽ bảo đảm chất lượng”.

Ở quận Thốt Nốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng CB. Trên cơ sở quy hoạch, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy cử 21 CB đi đào tạo thạc sĩ, 5 CB đi đào tạo đại học; cử 24 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 189 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nhờ vậy, hiện nay, trong 38 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, có 39,4% thạc sĩ, tất cả đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị; trong 59 CB quy hoạch cấp ủy quận nhiệm kỳ 2020-2025, có 20,3% thạc sĩ, 71,2% trình độ cao cấp lý luận chính trị; hầu hết 83 CB quy hoạch BTV đảng ủy các phường nhiệm kỳ 2020-2025 đều trình độ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy luân chuyển 7 CB lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận về làm lãnh đạo các phường, giúp CB trưởng thành trong thực tiễn công tác. Đồng chí Phạm Văn Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: “Ban Tổ chức Quận ủy đang tham mưu BTV Quận ủy lựa chọn những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe giới thiệu để đại hội đảng bộ các cấp bầu chọn những người xứng đáng vào cấp ủy khóa mới”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, thành phố có 879 CB được đào tạo sau đại học, 1.232 CB được đào tạo đại học; 465 CB được đào tạo cao cấp và 3.058 CB được đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay,  trên 66,87% CB, công chức, viên chức của thành phố có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 8,65% tiến sĩ và thạc sĩ); 47,78% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Thành phố đã phát triển được hơn 9.000 đảng viên; thực hiện tinh giản và cắt giảm hơn 3.000 biên chế, đạt 110% kế hoạch giai đoạn 2015-2021.

Cùng với tham mưu thực hiện tốt công tác CB, ban tổ chức các cấp đã tham mưu BTV cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy. Theo đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, đến nay, Ban Tham mưu BTV Huyện ủy tinh giản và cắt giảm được 73 biên chế; thực hiện xong mô hình Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 1 xã, kế toán chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo sáp nhập 10 đơn vị sự nghiệp huyện thành 5 đơn vị, giải thể 1 đơn vị sự nghiệp; sáp nhập 12 trường học thành 5 trường học...

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đánh giá: Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ CB tổ chức. Hiện nay, CB tổ chức các cấp là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, công tâm, trung thực và có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ… đáp ứng yêu cầu tham mưu cấp ủy thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, phân công CB được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên ngày càng được nâng lên; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn; chính sách CB và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết quả tích cực… “Thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy lãnh đạo xây dựng ban tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ CB tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, có trình độ năng lực công tác, am hiểu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới… đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới” - đồng chí Mai Thanh Dân khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết