03/08/2010 - 09:01

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC QUANG, THÀNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG TP CẦN THƠ:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại

 

Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, trực thuộc Thành ủy, có 92 tổ chức cơ sở đảng gắn với các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng vừa độc lập lãnh đạo, quản lý, điều hành, vừa tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố. Xác định rõ trọng trách của mình, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng đã tập trung lãnh đạo đảng bộ thực hiện đạt vượt nhiều chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra. Đánh giá lại những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hồ Quốc Quang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, cho biết:

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội TP Cần Thơ phát triển. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm nâng cao chất lượng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn chú trọng thực hiện tốt qui chế dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng chương trình kế hoạch, sinh hoạt nội bộ, trong công tác tổ chức cán bộ... Đặc biệt, việc xây dựng qui chế dân chủ được gắn chặt với kỷ cương, kỷ luật để góp phần tích cực tạo ra sự ổn định, đoàn kết nhất trí, phát huy được tiềm năng và nguồn lực của cán bộ, công chức trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý đảng viên, nâng chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.470 đảng viên, đạt 147% so với chỉ tiêu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao trình độ năng lực cán bộ, đảng viên; phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, cán bộ chuyên trách có cải tiến, ngày càng sâu sát với cơ sở. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, có từ 94% - 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các TCCSĐ lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời giải quyết các vụ việc sai phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh.

* Thưa đồng chí, riêng công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) đạt kết quả như thế nào? Còn những hạn chế gì cần khắc phục?

- Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối luôn chú trọng lãnh đạo các TCCSĐ quan tâm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục dần sự chồng chéo về mặt tổ chức quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối có 79 TCCSĐ (29 Đảng bộ, 50 chi bộ cơ sở). Qua thay đổi tách, nhập, thành lập mới, đến thời điểm tháng 6-2010 Đảng bộ Khối có 92 TCCSĐ trực thuộc, chia thành hai loại hình: Loại hình sự nghiệp có 32 TCCSĐ (17 đảng bộ và 15 chi bộ); loại hình cơ quan có 60 TCCSĐ (26 đảng bộ và 34 chi bộ).

Đảng ủy Khối lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ đúng thực chất, bảo đảm tính thận trọng, khách quan, dân chủ, tuân thủ đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Đảng bộ Khối cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ củng cố, xây dựng TCCSĐ theo yêu cầu của Thành ủy, tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ”, thông qua việc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, hướng dẫn rõ ràng, đôn đốc kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh được kịp thời,... qua đó đã tạo sự đồng thuận và chuyển biến tích cực về nhận thức và hoạt động thực tiễn đối với các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là việc mở rộng công khai, dân chủ trong đánh giá, kết luận đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình về chất lượng TCCSĐ. Bình quân, hàng năm, có trên 80% TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM.

Tuy nhiên, cần thấy rằng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối vẫn còn những mặt hạn chế. Trong đó, vẫn còn một số cấp ủy đảng nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức, chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao, còn né tránh, không dám nhìn thẳng vào khuyết điểm; việc phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở một số cơ sở còn lúng túng; một số cấp ủy cơ sở đảng chưa đảm bảo sinh hoạt đảng đúng quy định.... Chính những nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng, hạn chế công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối.

* Thưa đồng chí, đến nay công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng bộ đã đạt được kết quả như thế nào?

- Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy khối đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa kế hoạch đến cấp ủy cơ sở tự kiểm tra ở cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy đã xây dựng chương trình công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung kiểm điểm việc chấp hành các qui định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn phẩm chất đạo đức... vào các buổi sinh hoạt lệ thường kỳ. Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, qua đó đã góp phần rất lớn vào kết quả đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giúp các TCCSĐ, đảng viên tăng cường sức chiến đấu, mạnh dạn đấu tranh chống những tiêu cực, xây dựng tổ chức đảng TSVM.

Để việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt hiệu quả cao hơn, theo tôi, trước hết mỗi cán bộ đảng viên phải có quyết tâm cao, đồng thời, mỗi TCCSĐ, cơ quan, đơn vị phải có biện pháp thiết thực và tổ chức thực hiện quyết liệt. Để thực hiện điều này, trước hết các TCCSĐ cần tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn bố trí những cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, bản lĩnh trong đấu tranh xây dựng nội bộ bổ sung vào cấp ủy cơ sở. Bên cạnh đó, các TCCSĐ phải đề cao tính tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những vi phạm về tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện vi phạm những điều đảng viên không được làm. Việc kỷ luật Đảng phải công minh, chính xác, kịp thời dân chủ, khách quan, công khai để đạt được mục đích vừa mang tính giáo dục thuyết phục, vừa giúp các cấp ủy, TCCSĐ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, gương mẫu đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

* Để tiếp tục lãnh đạo, xây dựng đảng bộ TSVM, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng ủy Khối tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm gì trong 5 năm tới, thưa đồng chí?

Từ những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng tới đây quyết định, Đảng ủy Khối xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Tiếp tục “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và mọi biểu hiện tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng Đảng bộ Khối ngang tầm nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Thành ủy và xây dựng phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đảng ủy cũng xác định sẽ tập trung thực hiện các khâu đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, ứng xử văn minh lịch sự, phát huy dân chủ nội bộ và dân chủ cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là xây dựng tổ chức Đảng đạt TSVM; nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Trên cơ sở đó, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động sáng tạo, phát huy tính chủ động, nhạy bén trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo thành phố đề ra chủ trương, giải pháp sát, đúng, có tính đột phá; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển, tạo sức bứt phá mạnh mẽ toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đưa thành phố phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức lao động về nhận thức và hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tăng cường tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phát huy những nhân tố tích cực, những điển hình tốt để nêu gương, đồng thời phát hiện, ngăn chặn, giáo dục, răn đe những trường hợp sai phạm.

* Xin cảm ơn đồng chí!

SỸ KHANG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết