18/06/2020 - 20:49

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) nhiệm kỳ 2015-2020. Các ý kiến tại hội nghị đều có chung nhận định, 5 năm qua, công tác KT, GS được cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện quan tâm thường xuyên, góp phần ngăn ngừa, xử lý vi phạm, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác KT, GS, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng...

Cán bộ Đảng ủy xã Nhơn Ái (bên trái) làm việc với Chi ủy ấp Nhơn Thọ 1A  nắm tình hình đảng viên của chi bộ.

Đảng bộ xã Giai Xuân được BTV Huyện ủy Phong Điền đánh giá thực hiện tốt công tác KT, GS. Theo đồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, BTV Đảng ủy xã đã quán triệt giúp cấp ủy các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KT, GS. BTV Đảng ủy xây dựng chương trình KT, GS phù hợp tình hình của Đảng bộ, sát thực tế của địa phương. Nội dung KT, GS đối với chi bộ và đảng viên (ĐV) chú trọng việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc, huy động và sử dụng các nguồn lực trong dân xây dựng kết cấu hạ tầng, việc cấp phát chế độ cho các đối tượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm của ĐV… Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy xã tăng cường GS thường xuyên; quan tâm lắng nghe phản ánh, dư luận liên quan đến cán bộ, ĐV để kịp thời KT khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua KT, GS, 5 năm qua, BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã phát hiện và xử lý kỷ luật 5 ĐV vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết chưa nghiêm; vi phạm quy định của Đảng; vi phạm đạo đức, lối sống. Việc xử lý kỷ luật thực hiện đúng vi phạm, đúng quy định nên không có trường hợp khiếu nại. BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã phát hiện 19 ĐV đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liền nên đã đề nghị BTV Huyện ủy xóa tên khỏi danh sách ĐV. Đồng chí Phạm Văn Chính nói: “Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, cán bộ, ĐV của Đảng bộ xã đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao trách nhiệm trong công tác. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng niềm tin với nhân dân”.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Chí, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phong Điền, Đảng bộ huyện có 39 tổ chức cơ sở đảng (11 đảng bộ cơ sở, 28 chi bộ cơ sở), 160 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 3.639 ĐV. BTV Huyện ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tăng cường KT, GS chuyên đề, GS thường xuyên. Đồng thời, quan tâm nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm, bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Hằng năm, BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng và UBKT ban hành chương trình KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Trong đó, nội dung KT, GS chú trọng việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chủ đề năm của Huyện ủy; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.  Đồng chí Nguyễn Thiện Chí cho biết: “Qua KT, GS, 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy, các cấp ủy và UBKT trong huyện đã xử lý kỷ luật 102 ĐV vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều ĐV không được làm; cố ý làm trái; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham nhũng, lãng phí”.

BTV Huyện ủy Phong Điền đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác KT, GS của Đảng bộ huyện vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, một số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm công tác KT, GS; một số cấp ủy đảng chưa có biện pháp mạnh để ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm; trong xử lý kỷ luật ĐV vi phạm vẫn còn tình trạng né tránh, nể nang, thi hành kỷ luật chưa tương xứng với mức độ vi phạm. Vì thế, ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng hơn 13 trường hợp so với nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy và UBKT trong huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng về công tác KT, GS. Chú trọng KT, GS tổ chức đảng và ĐV trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt, KT, GS việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình KT, GS phù hợp. Đồng thời, thực hiện công tác KT, GS theo phương châm “GS phải mở rộng, KT phải có trọng tâm, trọng điểm”; nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác KT. Qua đó,  thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết