29/10/2018 - 07:41

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ:

Thực hiện tiêu chí cán bộ Hội trong thời kỳ mới

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã tác động tích cực đến việc thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị do các cấp, các ngành, địa phương giao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên chi bộ.

Theo tôi, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, các cấp Hội thời gian tới đạt hiệu quả, đi vào nền nếp, chi bộ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sâu rộng việc học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đánh giá, kiểm điểm việc học tập, làm theo của cán bộ, đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,  Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các nhiệm vụ, phong trào của Hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác.

Song song đó, các cấp Hội LHPN cần tích cực triển khai thực hiện tiêu chí người cán bộ Hội trong thời kỳ mới “Trí tuệ, nhân hậu, tự tin, năng động”.  Mỗi cán bộ Hội chuyên trách các cấp từ Chủ tịch đến Chi hội trưởng phấn đấu rèn luyện các tiêu chí người cán bộ Hội, áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội hằng ngày; xem đây là tiêu chí để cán bộ Hội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và cũng là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết