15/09/2019 - 18:45

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường An Nghiệp:

Tạo niềm tin trong nhân dân

Vệc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4), đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong nhân dân.
 

Theo tôi, muốn đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, mang hiệu quả thiết thực hơn nữa, các cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, không tin vào những lời vu khống, bịa đặt làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Song song với thực hiện NQTW4 (khóa XII), các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, luôn tiền phong, gương mẫu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Các cá nhân làm theo Bác bằng những hành động thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng của từng người; trong đó, phải biết chú trọng gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chăm lo tốt đời sống nhân dân...

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chính vì vậy, các cấp ủy cần quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh cũng như giúp đỡ các cá nhân tiến bộ để ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần đoàn kết, góp sức cùng Đảng, chính quyền xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết