19/09/2010 - 22:19

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn:

Tạo điều kiện để Ô Môn trở thành quận đô thị công nghiệp

 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 22-4-2010 của Thành ủy Cần Thơ về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu tổng hợp, đại đa số các ý kiến đóng góp đồng tình với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII. Nhiều đại biểu thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Cần Thơ đã nêu cao tinh thần vượt khó, lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể, nhân dân thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó đã thể hiện sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng và chính quyền toàn thành phố, cùng với sự quyết tâm và đồng thuận và hưởng ứng thực hiện của nhân dân. Đây là cơ sở bước đầu quan trọng để thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng sự phát triển của thành phố trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, chưa tạo được sức lan tỏa và thúc đẩy các địa phương trong vùng phát triển. Tốc độ tăng trưởng của thành phố tuy đạt cao, nhưng thiếu tính bền vững, chưa có các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm kinh tế chủ lực; công tác huy động các nguồn lực còn hạn chế, tiến trình đô thị hóa còn chậm hơn mong muốn, môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn; việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn thường xuyên xảy ra và ngày càng rất nghiêm trọng; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động còn nhiều bất cập... Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, thành phố cần nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng, đề ra những biện pháp cụ thể để phát huy thế mạnh của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo điều kiện để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận cần có những giải pháp tích cực, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ triệt để các nguồn lực bên ngoài để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nhiều đại biểu đề nghị, trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thành phố cần nghiên cứu đánh giá chặt chẽ về chất lượng, hiệu quả việc thu hồi đất nông nghiệp, đất ở để chuyển sang đất công nghiệp, để bảo đảm an ninh lương thực về lâu dài; trong công tác quy hoạch cần thực hiện đúng quy định về bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công các dự án trên địa bàn; thành phố cũng cần quan tâm hơn nữa chính sách tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án. Các đại biểu cũng cho rằng, thu nhập bình quân đầu người của thành phố 5 năm qua tăng bình quân là 14,14% năm, đến năm 2010 đạt 36,82 triệu đồng, đây là điều rất phấn khởi. Tuy nhiên, theo Dự thảo văn kiện, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 -72 triệu đồng là cao, sẽ khó khăn khi thực hiện bởi hiện nay đời sống người dân ở các vùng ngoại thành, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Vì vậy, thành phố cần nghiên cứu xem lại chỉ tiêu này để có mức điều chỉnh thích hợp. Bên cạnh đó, thời gian tới, thành phố cũng cần có những giải pháp, những chương trình cụ thể nhằm thực hiện đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với quận Ô Môn, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng bộ và nhân dân quận đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, quận xác định nhiệm kỳ 2010-2015, sẽ tập trung xây dựng và phát triển quận Ô Môn trở thành quận đô thị công nghiệp, văn minh, xanh, sạch, đẹp, có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững; đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch của quận Ô Môn còn có những hạn chế nhất định: công tác mời gọi đầu tư tuy được triển khai thực hiện khá đồng bộ, nhưng một số dự án chưa thật sự thu hút các doanh nghiệp, năng lực quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu, vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng không nhiều, một số công trình giao thông cần được triển khai sớm lại đang gặp khó khăn về vốn và trong việc áp giá bồi hoàn, giải phóng mặt bằng... Vì vậy để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cùng với việc phát huy nội lực, Ô Môn rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Trước hết, thành phố cần tập trung chỉ đạo, giúp Ô Môn thực hiện tốt công tác quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và phải được sự quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu định hướng của sự phát triển. Trên cơ sở đó, Ô Môn tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị, nhanh chóng khai thác các công trình, dự án do địa phương quản lý để mở rộng, nâng cấp, phát triển quận theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Thành phố cần hỗ trợ quận trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; vận dụng thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư của thành phố, chủ động và tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn; ưu tiên bố trí vốn đầu tư các công trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với định hướng và các giải pháp cụ thể nêu trên, cộng với sự phát huy nội lực và sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, hy vọng Ô Môn sẽ phát triển nhanh, sớm trở thành quận đô thị công nghiệp trước năm 2020.

S. KHANG

Chia sẻ bài viết