19/09/2022 - 09:52

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), công chức (CC), ngăn ngừa vi phạm, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo được thị trấn Thới Lai thực hiện công khai dân chủ trong bình xét nên không xảy ra tiêu cực. Trong ảnh: Lãnh đạo thị trấn trao quyết định tặng nhà Ðại đoàn kết cho gia đình ông Thái Hồng Châu, ấp Thới Hiệp A.

Đảng bộ thị trấn có 11 chi bộ với 365 ÐV. Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, năm 2022, Ðảng ủy thị trấn xây dựng kế hoạch PCTN, tiêu cực có 5 nội dung. Ðó là nâng cao vai trò người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực; tăng cường quản lý, giám sát CB, ÐV, CC trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kiểm soát việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân của CB, CC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCTN các đơn vị; phát huy vai trò của HÐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong PCTN, tiêu cực.

Thực hiện kế hoạch PCTN, tiêu cực, thị trấn đã thực hiện công khai minh bạch mọi hoạt động. Sáng thứ hai hằng tuần, Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy thị trấn họp đánh giá công việc tuần qua, triển khai công việc tuần mới một cách dân chủ, công khai. UBND thị trấn thực hiện niêm yết công khai công tác thu chi tài chính tại trụ sở làm việc để CB, ÐV, CC và nhân dân theo dõi, giám sát. Các cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ được thống nhất tại hội nghị CB, CC vào cuối năm 2021.

Công tác CB được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Từ đầu năm đến nay, Ðảng ủy bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 1 Ủy viên BTV Ðảng ủy, 1 Ủy viên Ban chấp hành Ðảng bộ, 1 Phó Chủ tịch HÐND thị trấn và chuyển đổi vị trí công tác của CC tư pháp hộ tịch sang Văn phòng thống kê, bảo đảm dân chủ, đúng tiêu chuẩn. Ðảng ủy cũng thực hiện quy hoạch CB lãnh đạo quản lý, các chức danh chủ chốt thị trấn giai đoạn 2025-2030 và 2026-2031 là 17 CB. Ðồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, khẳng định: "Công tác CB được thực hiện chặt chẽ, công khai, bàn bạc dân chủ, thấu đáo trong tập thể Thường trực, BTV Ðảng ủy và Ban Chấp hành Ðảng bộ thị trấn nên các chức danh được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử số phiếu bầu đạt 100%".

Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo thường xuyên việc giám sát CB, ÐV, CC thực hiện nhiệm vụ được giao để ngăn ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, kịp thời động viên, nhắc nhở CB, CC khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhân dân, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ðồng chí Huỳnh Kiến Quốc, CC Văn phòng thống kê thị trấn, cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ phận một cửa thị trấn đã tiếp nhận 2.378 hồ sơ các lĩnh vực, tất cả đều được giải quyết và trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn, không có trường hợp gây phiền hà, khó khăn, bị người dân phản ánh.

Công tác an sinh xã hội được giám sát chặt chẽ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Theo đồng chí Huỳnh Văn Thủ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn, từ đầu năm đến nay, MTTQVN thị trấn đã phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ xây 5 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng. "Việc bình xét hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết được thực hiện dân chủ từ trong BTV Ðảng ủy thị trấn, CB ấp, các hộ dân ở ấp, bình xét đúng đối tượng, không xảy ra tiêu cực" - đồng chí Huỳnh Văn Thủ cho biết. Bên cạnh đó, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát việc cấp phát hơn 15,6 tỉ đồng, hỗ trợ 7.809 lượt người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo nghị quyết của Chính phủ và thành phố. Việc giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn chặt chẽ từ khâu giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công, phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực.

Ðồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị trấn không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực; niềm tin của CB, ÐV và nhân dân với Ðảng và chính quyền được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Chia sẻ bài viết