18/12/2017 - 09:43

Đồng chí Bùi Văn Tại, Bí thư Chi bộ ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh:

Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), ra đời nhằm tiếp nối, bổ sung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, trong Nghị quyết này, Trung ương đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, giúp từng cán bộ, đảng viên có điều kiện tự soi rọi mình, nâng cao nhận thức, giữ vững quan điểm, lập trường chính trị tư tưởng, kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái...

 Trên cơ sở đánh giá sát đúng tình hình thực tế, các cấp ủy Đảng cần xây dựng chương trình, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, thường xuyên đôn đốc, theo dõi nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy đảng phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, học tập nghị quyết nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, giúp từng cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ, tạo dựng niềm tin giữa Đảng, chính quyền đối với nhân dân.

Song song đó, các cấp ủy đảng cần tích cực phát huy quyền dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành, coi trọng lợi ích tập thể và đặt lên trên lợi ích cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình gắn với công tác tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn và ngăn ngừa những trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chính từ sự đóng góp thẳng thắn, chân tình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp từng cán bộ, đảng viên nhận ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân, đề ra các giải pháp, hướng khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

          QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết