08/07/2019 - 10:53

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền:

Tăng cường giáo dục, quản lý đảng viên

 Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, soi rọi lại chính mình để phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế và nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả thiết thực hơn, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhất là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn với thực tế đời sống. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt  những điều đã đăng ký, cam kết; nâng cao tinh thần phục vụ; gắn bó, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân...

Các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cũng như chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần thực hiện thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao, vừa tạo niềm tin trong nhân dân vừa góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết