15/09/2015 - 07:10

CẤP ỦY VÀ UBKT CÁC CẤP ĐẢNG BỘ TP CẦN THƠ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng; thi hành kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nhờ vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được đẩy lùi; việc tham nhũng, lãng phí được ngăn chặn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên…

TĂNG CƯỜNG KT, GS VÀ XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 các cấp ủy, UBKT các cấp đã chú trọng công tác KT, GS trong Đảng, xác định KT, GS là một trong những mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt phương châm GS có mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Quận ủy Bình Thủy.

Tìm hiểu việc thực hiện công tác KT, GS nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, đồng chí Lê Thanh Trúc, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành Chương trình KT, GS toàn khóa. Theo đó, hằng năm BTV Huyện ủy ban hành chương trình KT, GS với 4 nội dung KT và 4 nội dung GS; cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch KT, GS cụ thể, sát nhiệm vụ chính trị của từng năm. Để công tác KT, GS được thực hiện nghiêm túc, đi vào trọng tâm, tránh qua loa, chiếu lệ, sau khi ban hành chương trình KT, GS, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy ra quyết định thành lập nhiều đoàn do Thường trực Huyện ủy và Ủy viên BTV Huyện ủy làm trưởng đoàn. Nội dung KT, GS tập trung việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; việc chấp hành quy chế làm việc; việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm… Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm không để đến mức vi phạm phải thi hành kỷ luật. Trong nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy đã KT 48 đảng viên và 9 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, GS cấp ủy các cấp trong huyện đã phát hiện và thi hành kỷ luật 64 đảng viên vi phạm về cố ý làm trái, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, chấp hành không nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm…

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và UBKT huyện Phong Điền cũng đã tăng cường công tác KT, GS trong Đảng; xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dựa theo chương trình KT, GS toàn khóa, hằng năm cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Huyện ủy; việc lãnh đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm; việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo công tác cải cách hành chính; việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Trong nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy đã KT 22 đảng viên và 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, GS cấp ủy và UBKT các cấp đã chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát hiện và xử lý kỷ luật 89 đảng viên vi phạm gây mất đoàn kết nội bộ, cố ý làm trái quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Theo đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chú trọng công tác KT, GS. Riêng BTV Đảng ủy Khối tăng cường đi cơ sở để KT, GS vừa tháo gỡ những khó khăn về công tác xây dựng Đảng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở; chú trọng KT, GS việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Nhờ đó, các tổ chức đảng và đảng viên đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm tăng, đảng viên vi phạm giảm hơn nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 71 đảng viên vi phạm, giảm 17 trường hợp so với nhiệm kỳ trước.

Theo báo cáo của BTV Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố đã KT, GS 7.270 lượt tổ chức đảng và 9.783 lượt đảng viên. Nội dung KT, GS tập trung việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm… Các cấp ủy và UBKT các cấp đã KT 518 đảng viên và 81 tổ chức đảng. Qua KT, GS cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã phát hiện và thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 614 đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; buông lỏng lãnh đạo; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; tham nhũng; cố ý làm trái; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; gây mất đoàn kết nội bộ... "Công tác KT, GS trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 đã ngăn ngừa được tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và hạn chế được tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên..." – Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, nói.

MỘT SỐ HẠN CHẾ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của BTV Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Trong đó, một số cấp ủy đảng chưa nhận thức vị trí, vai trò của công tác KT, GS, còn khoán trắng cho UBKT; việc xác định chuyên đề KT, GS chưa sát thực tế, tổ chức thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Một số UBKT còn né tránh, hoặc ngại va chạm khi GS cấp ủy viên cùng cấp; việc KT, GS sau khi có kết luận của cấp ủy chưa được quan tâm nhiều. Công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS chưa chặt chẽ…

Theo đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chương trình KT, GS của BTV Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chưa tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, những điểm nóng, có dư luận xã hội quan tâm, như: lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… Lực lượng cán bộ làm công tác KT ở một số tổ chức cơ sở đảng còn thiếu, năng lực, kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác KT, GS còn hạn chế; hầu hết là kiêm nhiệm nên hoạt động hiệu quả chưa cao. Đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, nhìn nhận: "Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trong quận vẫn còn những mặt hạn chế, như: một vài cấp ủy cơ sở còn xem nhẹ công tác KT, GS; khi tiến hành KT, GS còn hạn chế trong KT, GS chuyên đề; chưa nắm chắc quy trình KT, GS; nội dung KT, GS chưa sát với tình hình thực tế; một số thành viên khi được cơ cấu vào đoàn KT, GS chưa tích cực tham gia". Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ qua, một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động trong công tác KT, GS; chất lượng một vài cuộc KT, GS chưa cao; một số cấp ủy chưa chủ động KT, GS để ngăn ngừa tiêu cực; việc xử lý kỷ luật một vài trường hợp vẫn còn né tránh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác KT, GS nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp cần phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2010-2015 để thực hiện tốt công tác KT, GS trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết