22/12/2020 - 10:01

Nghị quyết HĐND Thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười chín

Tại kỳ họp thứ 19 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-12-2020, HĐND thành phố Cần Thơ đã nhất trí thông qua 26 nghị quyết (NQ), gồm 5 NQ quy phạm pháp luật và 21 NQ cá biệt. Cụ thể: NQ về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B; NQ Về việc thông qua Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; NQ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; NQ Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Cần Thơ; NQ Về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; NQ Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ: NQ Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ; NQ Về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn của các NQ trên. 

STT Tên Nghị quyết Loại Nghị quyết Địa chỉ tải 
1

NGHỊ QUYẾT Về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

NQ cá biệt Tải về
2

NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

NQ cá biệt Tải về
3

NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NQ cá biệt Tải về
4

NGHỊ QUYẾT Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ

NQ cá biệt Tải về
5

NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2019

NQ cá biệt Tải về
6

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B

NQ cá biệt Tải về
7

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021

NQ cá biệt Tải về
8

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

NQ cá biệt Tải về
9

NGHỊ QUYẾT Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ

NQ cá biệt Tải về
10

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ

NQ cá biệt Tải về
11

NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2021

NQ cá biệt Tải về
12

NGHỊ QUYẾT Về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ

NQ cá biệt Tải về
13

NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ

NQ QPPL Tải về
14

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025

NQ QPPL Tải về
15

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 

NQ QPPL Tải về
16

NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự

NQ QPPL Tải về
17

NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020

NQ QPPL Tải về
18

NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NQ cá biệt Tải về
19 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ cá biệt Tải vê
20 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ cá biệt Tải về
21 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ cá biệt Tải về

 

Chia sẻ bài viết