24/04/2017 - 13:36

Đồng chí Lê Công Đoàn, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố:

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên

Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung triển khai và thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng đề ra chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên không giữ được phẩm chất của người cộng sản, xa rời quần chúng và có những biểu hiện như Nghị quyết 04 khóa XII đã nêu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục. Để người dân tin Đảng thì mỗi đảng viên phải gương mẫu ở nơi công tác, đời sống và các mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy, việc xử lý những vi phạm của cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm minh, không được nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý. Đấu tranh chống tham nhũng là việc rất khó khăn nhưng cần phải quyết tâm hơn nữa, có như thế mới lập lại kỷ cương trong Đảng để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Song song đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực như đổi mới phong cách làm việc, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh hình thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, "nói đi đôi với làm".

Nguy cơ của Đảng cầm quyền là quan liêu, xa rời dân. Vẫn còn những chủ trương, quyết sách chưa hợp lòng dân; những cán bộ, đảng viên lý tưởng cách mạng mờ nhạt, lo cho mình thì nhiều, lo cho dân thì ít; tình trạng lợi ích nhóm, tham ô, lãng phí của công... làm cho niềm tin của dân đối với Đảng mất dần. Nếu Đảng thấy được và quyết tâm sửa chữa, nhân dân sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ Đảng đến cùng.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết