13/10/2019 - 17:05

Đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Trung Kiên:

Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Đảng bộ phường Trung Kiên có 14 chi bộ, 297 đảng viên (ĐV). Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), ĐV, Đảng ủy đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, thường xuyên quán triệt giúp ĐV hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cấp bách của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình (TPB&PB) của CB, ĐV. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong TPB&PB để cấp dưới làm theo; phải biết gợi mở các vấn đề để cấp dưới mạnh dạn trong công tác TPB&PB, đặc biệt là phải duy trì chế độ TPB&PB xoay vòng của ĐV trong họp lệ chi bộ. Nội dung TPB&PB phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phải gắn với kết quả cam kết tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CB, ĐV. Yêu cầu CB, ĐV thực hiện TPB&PB phải trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, khách quan, nhằm chỉ rõ cho nhau những ưu điểm, hạn chế để khắc phục kịp thời; tuyệt đối không được lợi dụng phê bình để đả kích nhau...

Song song đó, Đảng ủy phân công 15 đảng ủy viên chỉ đạo toàn diện các chi bộ, yêu cầu từng đảng ủy viên được phân công phải thường xuyên dự họp lệ với các chi bộ để nắm tình hình tư tưởng và kiểm tra, giám sát ĐV thực hiện nhiệm vụ và tu dưỡng đạo đức, lối sống. Đồng thời, giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát CB, ĐV; quan tâm nắm bắt thông tin dư luận, phản ánh liên quan đến CB, ĐV. Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 4 chi bộ, 6 ĐV có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 chi bộ, 5 ĐV và thi hành kỷ luật 1 ĐV vi phạm. Đồng thời, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã mời 21 ĐV làm việc, uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chấp hành quy định Điều lệ Đảng chưa nghiêm, không để dẫn đến vi phạm, suy thoái.

Thời gian tới, Đảng ủy tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần TPB&PB; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong CB, ĐV, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết