04/07/2020 - 07:17

Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ:

Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng 

Hôm nay, ngày 4-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bước vào ngày làm việc thứ hai. Trong ngày làm việc hôm qua, ĐH đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Để hiểu rõ hơn về các nội dung trên, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Đảng ủy Khối.

* Thưa đồng chí, trong ngày làm việc đầu tiên, ĐH đã đánh giá kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua như thế nào?

- ĐH thống nhất đánh giá: 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05). Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Các cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế...

BTV Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định những điều ĐV không được làm; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CB, ĐV; quan tâm công tác phát triển ĐV. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 1.859 ĐV, đạt 154,9% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, ĐH đã đánh giá như thế nào về vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị cũng như tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố?

- ĐH đã cơ bản thống nhất đánh giá, 5 năm qua, các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu giúp việc cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể. Tham mưu Thành ủy ban hành các nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị; thực hiện Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có hiệu quả...

ĐH cũng đánh giá, các cấp ủy cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dạy nghề, hướng nghiệp và hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch tuyển sinh hằng năm ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Song song đó, các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra…

* Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐH đã nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối còn những hạn chế, khuyết điểm gì cần khắc phục, thưa đồng chí?

- Các ý kiến tham luận, thảo luận tại ĐH đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, như: việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm; việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của một vài cấp ủy tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện còn thiếu kiểm tra, giám sát. Công tác quản lý ĐV đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; một số ít cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chất lượng, hiệu quả chưa như mong muốn; chưa phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bên cạnh đó, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả, chưa phát hiện và có giải pháp uốn nắn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biến chất của CB, ĐV dẫn đến ĐV vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vẫn còn một số cấp ủy chỉ đạo thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 đạt kết quả chưa cao; chưa mạnh dạn nhận diện những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện tự phê bình và phê bình...

Nguyên nhân của những hạn chế là do cấp ủy và CB, ĐV chưa quan tâm đúng, đủ trong công tác xây dựng Đảng. Có nơi cấp ủy chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết nội bộ; chưa thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cá biệt có nơi còn thể hiện tính gia trưởng, độc đoán, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen. Ảnh: ANH DŨNG

* Xin đồng chí cho biết, ĐH đã thảo luận và cơ bản thống nhất những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp gì của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Các thảo luận, tham luận trình bày tại ĐH đã cơ bản thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và của Thành ủy Cần Thơ về nêu gương. Các ý kiến thảo luận, tham luận cơ bản thống nhất 10 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ, như: hằng năm, có 100% ĐV, trên 98% công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 100% ĐV đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; kết nạp 1.000 ĐV trở lên; phấn đấu Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm...

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đó, ĐH đã thống nhất nhiệm vụ và giải pháp là tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Song song đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đổi mới phong cách làm việc; phát huy dân chủ trong lãnh đạo; điều hành; đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kết nạp ĐV; thực hiện tốt công tác quản lý ĐV; tạo điều kiện thuận lợi để CB, ĐV được học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác. Chú trọng công tác đánh giá, bố trí, sử dụng CB; nâng cao chất lượng quy hoạch; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CB. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý vi phạm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền và các đoàn thể…

* Xin cảm ơn đồng chí! Chúc ĐH đại biểu Đảng bộ Khối thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết