03/12/2022 - 21:51

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

Bài, ảnh: THANH THY

Công tác truyền truyền về dân tộc, tôn giáo (DTTG) trên địa bàn TP Cần Thơ được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Chức sắc, chức việc các tôn giáo nghe triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo nghe triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách DTTG. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động đồng bào DTTG giữ gìn phát huy văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán; phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Đến nay, 4/4 huyện của thành phố được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 47/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị kết hợp các phương tiện từ truyền thống đến hiện đại, như: báo chí, phát thanh truyền hình, bản tin công tác dân tộc, tài liệu song ngữ (Việt - Hoa, Việt - Khmer), sổ tay tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật (CS&PL) của Nhà nước… Công tác tuyên truyền thông qua báo điện tử (Báo Cần Thơ điện tử có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer); các trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, mạng xã hội. Nhiều hình thức tuyên truyền được áp dụng, như: cấp miễn phí báo in Cần Thơ tiếng Khmer đến sư sãi ở các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer và cán bộ người dân tộc Khmer; tổ chức tập huấn, hội nghị phổ biến CS&PL cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); sinh hoạt CS&PL trong cộng đồng; tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội; hội thảo, tọa đàm, diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân…

Thời gian qua, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, các đài truyền thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền DTTG. Qua công tác tuyên truyền của các cơ quan góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, tôn vinh các nét đẹp văn hóa của các DTTG; đồng thời là kênh phản hồi ý kiến của chức sắc, tín đồ tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng các chính sách, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã phối hợp thường xuyên tổ chức hội nghị triển khai chủ trương của Đảng, CS&PL của Nhà nước cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS... Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTG thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình trong đồng bào DTTG, như: xứ đạo 3 không, 4 không, 5 không; nhiều mô hình giải quyết việc làm cho phụ nữ DTTS, như: đan thảm vải, hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế…

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Tại Hội thảo “Công tác tuyên truyền DTTG đối với việc xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về DTTG. Theo ông Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, cán bộ làm công tác DTTG phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, CS&PL của Nhà nước; hiểu biết về DTTG; chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng DTTG kích động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Hùng, Phó Trưởng Phòng DTTG của Ban Dân vận Thành ủy, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đa dạng, linh hoạt, không nên cứng nhắc, máy móc rập khuôn, không nên lấy hình thức vận động ở địa phương này áp cho địa phương kia. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của đồng bào DTTG; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đối với công tác vận động đồng bào DTTG. Ông Trần Văn Chì, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận Thốt Nốt, đề nghị cần củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác DTTG từ quận đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu đề xuất cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến CS&PL liên quan đến DTTG gắn với phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTG; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc các tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động gắn với các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội… Qua đó, tăng cường sự đoàn kết giữa các DTTG trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTG …

Công tác tuyên truyền DTTG có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sẽ cổ vũ, động viên đồng bào DTTG đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết