20/12/2010 - 21:57

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ

* Trần Việt Trường
– UVBTV TƯ Đoàn, Thành ủy viên – Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

Trong những năm qua, Thành ủy Cần Thơ có nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn thành phố, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hiện nay, thanh niên Cần Thơ (tuổi từ 16 đến 30) chiếm khoảng 25,5% dân số của thành phố, chiếm khoảng 36% lực lượng trong độ tuổi lao động. Nhìn chung, đây là lực lượng năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật, luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sẵn sàng tình nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; luôn vươn lên vượt qua khó khăn, có ý chí tự lực tự cường. Nhiều thanh niên có nguyện vọng phấn đấu vào Đoàn, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng hàng năm đều tăng.

Đa số thanh niên hiện nay sống có lý tưởng, hoài bão, ý thức tốt về vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đang đứng trước nhiều luồng thông tin, tác động nhiều chiều đến nhận thức và hành động của thanh niên, cần được định hướng lý tưởng sống, phấn đấu rèn luyện nhận thức và hành động, chuyên cần nâng cao trình độ về mọi mặt.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở vẫn chưa thật sự đổi mới, còn nhiều hạn chế, nhất là một số cấp ủy đđảng và chính quyền cơ sở chưa thấy hết vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, thiếu định hướng, giúp đỡ. Lãnh đạo các cấp uỷ đảng đối với công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chưa toàn diện, một số nơi bố trí cán bộ Đoàn còn chắp vá, thiếu ổn định.

Ngoài ra, việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn có mặt hạn chế. Một số ban, ngành, chính quyền địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công. Việc đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên trong giai đoạn mới.

Một số thanh niên còn dao động, mất lòng tin đối với chính quyền, các loại văn hóa độc hại xâm nhập lớp trẻ, phong cách sống thực dụng và mất cân bằng xã hội – phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt.

Về tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị tại cơ sở:

Hiện nay, tồn thành phố có 20 đơn vị trực thuộc Thành đoàn (trong đó có 5 quận, 4 huyện, Ban TN Công an, Ban TN Thành Đội, Đoàn khối Dân chính Đảng, Đoàn khối Doanh nghiệp, 3 trường Đại học, 4 trường cao đẳng), 178 Đoàn cơ sở (trong đó có 85 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn), 242 chi đoàn cơ sở, tổng số chi đoàn nhỏ là 2.281, với hơn 84.000 đoàn viên.

Trong những năm qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đđạo Ban Thường Vụ Thành Địan tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Đoàn cơ sở; các cấp bộ Đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt cho cơ sở. Do đó, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức cơ sở Đoàn tốt hơn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh và khá tăng đáng kể, số cơ sở Đoàn yếu kém được thu hẹp. Công tác cán bộ được coi trọng, chủ động hơn trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở. Đặc biệt, trẻ hóađđội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được các cấp ủy chú trọng, trong nhiệm kỳ đại hội (2007 – 2012) độ tuổi bình quân của BCH Thành đoàn 29 tuổi, BCH quận, huyện Đoàn 27,25 tuổi, BCH xã, phường Đoàn 25,5 tuổi; 95% cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi Đoàn; Thành Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo, giải quyết chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở (cụ thể, bí thư chi đoàn khu vực, ấp trước đây (năm 2004) định suất 100.000đồng/tháng, từ đầu năm 2008 đến nay đã được nâng lên 250.000đồng/tháng). Công tác đoàn viên được quan tâm, quy trình kết nạp đoàn viên mới chặt chẽ hơn, chất lượng đoàn viên ở một số lĩnh vực, địa bàn được nâng lên; số đoàn viên mới được kết nạp, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và được Đảng kết nạp tăng nhanh hằng năm.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn còn thấp; nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn cơ sở còn yếu, tụt hậu so với thanh niên. Chất lượng đoàn viên ở một số lĩnh vực, khu vực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không chuyển sinh hoạt Đoàn còn diễn ra ở nhiều cơ sở Đoàn.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cơ sở thay đổi nhanh nhưng chưa chuẩn bị đội ngũ tốt để thay thế. Việc tham mưu cho cấp ủy đảng trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn còn yếu. Điều kiện, phương tiện hoạt động, nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn gặp khó khăn. Công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng; công tác bồi dưỡng chuẩn bị cho thanh niên vào Đoàn chưa được quan tâm đầy đủ.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, việc không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là đòi hỏi cấp thiết, là điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn nhất quán quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, luôn xem tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn, nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, quyết định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên.

Mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn:

- Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, thu hẹp cơ sở yếu kém gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các chương trình đề án đã được Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đề ra. Phấn đấu hằng năm, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên tăng từ 3-5%.

- Nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ số lượng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở thực sự là những người bạn, có khả năng hướng dẫn, tổ chức hoạt động thanh thiếu nhi, tư vấn cho thanh niên và đối thoại với thanh niên. Hằng năm, 100% cán bộ Đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thanh vận. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đoàn TP Cần Thơ lần thứ VIII, 95% - 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp cơ sở trong độ tuổi đoàn viên.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Phấn đấu hằng năm số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp tăng 10%, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 50%.

Với thực trạng về tổ chức về hoạt động của Đoàn cơ sở thành phố Cần Thơ thời gian qua, để củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn ở Thành phố Cần Thơ trong giai đđoạn hiện nay cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Một, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn, Đoàn cơ sở

- Từng bước chuẩn hóa cán bộ Đoàn cơ sở, chú trọng các tiêu chuẩn về độ tuổi, về trình độ, về phẩm chất chính trị, về kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới. Xây dựng ban chấp hành chi đoàn, ban chấp hành Đoàn cơ sở, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn, bí thư Đoàn cơ sở biết chủ động công tác.

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ chi đoàn và Đoàn cơ sở; phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên trong công tác cán bộ. Động viên các đồng chí là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ làm bí thư, phó bí thư chí đoàn nơi cư trú. Định kỳ hàng năm Đoàn cơ sở và Đoàn cấp trên làm việc với cấp ủy cơ sở để rà soát, đánh giá, thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

- Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ chi đoàn, Đoàn cơ sở với yêu cầu chung nhất; tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có trách nhiện với thanh niên, phải thực sự “Nói đi đôi với làm”. Phong cách làm việc của cán bộ Đoàn cơ sở phải phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh cán bộ Đoàn; hằng năm Đoàn cấp tỉnh mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư chi đoàn. Đồng thời, thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin cho đội ngũ bí thư chi đoàn.

- Định kỳ tổ chức các cuộc thi, hội thi Bí thư chi đoàn, Đoàn cơ sở giỏi. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động. Hằng năm, khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc.

Hai, phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên.

- Tập trung năng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp Đoàn viên mới; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho Đoàn viên mới.

- Tập trung phát triển đoàn viên mới trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân, lao động trẻ. Thực hiện quy định đoàn viên thanh niên công tác trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

- Đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

- Thực hiện có hiệu quả “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” phù hợp với đoàn viên thanh niên trong từng lĩnh vực, địa bàn; coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên. Xác định việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm.

- Tiếp tục tổ chức cho Đoàn thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

- Đổi mới công tác quản lý đoàn viên, khắc phục tình trạng quản lý số lượng đoàn viên trên sổ sách mà không nắm được số lượng thực tế đoàn viên tại địa bàn, đơn vị. Chấn chỉnh hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên, công tác Đoàn phí theo quy định của điều lệ Đoàn. Coi Đoàn phí là thước đo ý thức, trách nhiệm xây dựng tổ chức của mỗi đoàn viên.

- Quản lý sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn. Tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên dù ở bất kỳ lĩnh vực, địa bàn nào cũng đều tham gia các hoạt động của Đoàn và thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên.

- Phát huy tính tích cực, tự giác của người đoàn viên trong mọi hoạt động của Đoàn. Hằng năm, mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ ít nhất một thanh niên vào Đoàn và có ít nhất một việc làm thiết thực cho Đoàn, Hội, Đội.

Ba, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn

* Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn:

- Khảo sát, đánh giá, phân loại chính xác chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở, trên cơ sở đó củng cố tổ chức Đoàn yếu kém; thành lập mới các chi đoàn ở những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức Đoàn, theo phương châm: ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động của thanh niên do Đoàn tổ chức.

- Xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên; đồng thời không ngừng mở rộng, hợp lý quy mô chi đoàn, phấn đấu chi đoàn có từ 15 - 20 đoàn viên trở lên.

- Thực hiện tốt việc phân công đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn. Duy trì sinh hoạt chi đoàn, họp Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở định kỳ mỗi tháng một lần. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.

- Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

- Phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh; các trường quốc tế và các trường liên kết, liên doanh với nước ngoài đào tạo tại Việt Nam. Xây dựng mô hình chi đoàn trong các trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với hình thức đào tạo tính chỉ; chi đoàn khu nhà trọ, khu tập thể công nhân lao động và chi đoàn công nhân trên địa bàn dân cư.

- Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh, “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”.

* Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn:

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở một cách linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, về hình thức và về loại hình hoạt động. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa tổ chức Đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

- Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 4 chủ động; chủ động nắm bắt tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch công tác; chủ động thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác thanh niên.

- Chi đoàn, Đoàn cơ sở chủ động xây dựng chương trình công tác hằng tháng, quý theo chủ đề, chủ điểm gắn với sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Nội dung sinh hoạt, hoạt động hằng tháng, quý phải thiết thực, đồng thời dự báo được nhiệm vụ của các tháng, quý tiếp theo.

- Định kỳ 3 tháng 1 lần, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi đoàn. Tăng cường trao đổi, đối thoại giữa Bí thư Đoàn cơ sở với đoàn viên thanh niên; phấn đấu mỗi năm, Bí thư Đoàn cơ sở trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị mình ít nhất một lần.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn:

* Kiến nghị đđối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành các chính sách để thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn, nhất là đối với cán bộ đoàn cơ sở. Biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh thống nhất trong toàn Đoàn. Xây dựng phân hiệu tại thành phố Cần Thơ thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ở TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

- Nghiên cứu biên soạn và phát hành tài liệu sinh hoạt chính trị, sổ tay bí thư chi đoàn tới cơ sở Đoàn. Định hướng sinh hoạt Đoàn hằng tháng, hằng quý trên Website Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Xây dựng quy định về quản lý đoàn viên, hồ sơ quản lý đoàn viên, thủ tục sinh hoạt, hoạt động Đoàn nơi cư trú. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên thống nhất trong cả nước.

- Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn và hướng dẫn phân loại đoàn viên trong giai đoạn hiện nay.

- Ban hành và tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể “Cơ sở Đoàn vững mạnh” nhằm biểu dương, tôn vinh những chi đoàn, Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc; nâng cao chất lượng giải thưởng Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc 26/3.

- Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” trong giai đđoạn hiện nay.

- Nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các chương trình đào tạo theo tín chỉ.

* Đối với thành Đoàn Cần Thơ:

- Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; tham mưu củng cố trường Đoàn, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

- Tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng đoàn viên, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn; hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn ở những lĩnh vực, địa bàn đặc thù.

- Đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn đảm bảo chính xác, tránh hình thức.

- Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở và hoạt động của Đoàn.

- Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền qui hoạch đầu tư cho cấp cơ sở các thiết chế văn hoá, hệ thống nhà thiếu nhi, cung thiếu nhi và trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên phù hợp theo từng cấp.

* Đối với Đoàn cơ sở địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp kịp thời qui hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn cơ sở; lưu ý tạo nguồn từ cán bộ chi đoàn khu vực, ấp và cán bộ đòan các lĩnh vực đặc thù.

- Cán bộ đoàn cơ sở thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là nhu cầu chính đáng của đoàn viên thanh niên kịp thời tham mưu chủ trương chính sách đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để tổ chức phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên và phát triển tổ chức.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên địa bàn Thành phố

- Định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên, kịp thời giải quyết những nhu cầu bức xúc của tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo hệ thống chính trị, quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ, nhất là tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho tổ chức cơ sở Đoàn đảm bảo công tác đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết