14/08/2019 - 17:49

Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”

(TTXVN)- Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)” diễn ra ngày 14-8 tại Hà Nội nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các tham luận tại Hội thảo nêu rõ: Cách đây nửa thế kỷ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yên nghỉ lúc 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969. Di chúc của Người đã được Bộ Chính trị cho xuất bản và công bố ngay trong ngày quốc tang. Bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969 và được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung bản Di chúc được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ việc riêng cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Trong 50 năm qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Trên cơ sở đó tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, Hội thảo góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch  Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu thảo luận một số chủ đề lớn như: bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung bản Di chúc, quá trình công bố và xuất bản; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Các đại biểu cũng làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập trong Di chúc...

Phương Lan

Chia sẻ bài viết