04/06/2012 - 22:21

TP CẦN THƠ

Hoàn thành triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ, đảng viên

* Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các cấp phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

(CT)- Đến ngày 31-5-2012, toàn thành phố đã tổ chức được 288 lớp quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là NQTƯ4) cho 32.984/ 33.404, đạt tỷ lệ 98,7% tổng số cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức 6 lớp quán triệt cho 1.046 cán bộ ngoài đảng, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Hầu hết các lớp triển khai quán triệt có chất lượng khá tốt; cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, có ý thức tự nghiên cứu. Các lớp triển khai, quán triệt đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, qua đó có 1.176 lượt ý kiến đóng góp cho việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTƯ4. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta là điều tất yếu, khách quan; vấn đề NQTƯ4 đưa ra là hoàn toàn đúng, trúng các vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

* Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 548-CV/TU, đề nghị các Quận ủy, Huyện ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết trong toàn Đảng bộ, kể cả cán bộ, công chức viên chức ngoài Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và chức sắc, tôn giáo..., nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, qua đó, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các cấp phải được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, nhưng không được làm ảnh hưởng hoạt động lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức của các cấp ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy tham mưu, giúp BTV tổ chức lấy kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân, báo cáo Thường trực và BTV cấp ủy, làm cơ sở để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV. Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức và cá nhân, thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 4/4/2012 của Ban Tổ chức Thành ủy. Riêng việc lấy ý kiến góp ý của cá nhân, ngoài việc nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý, đại diện Thường trực cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong thời gian qua, một số vấn đề mới phát sinh, đã giải quyết..., nhằm cung cấp thêm thông tin, làm cơ sở cho việc góp ý được thuận lợi, sát thực. Ủy Ban Kiểm tra cấp ủy chủ trì, phối hợp các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy tham mưu, giúp BTV gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và đảng viên (kể cả đảng viên nghỉ hưu) thuộc diện cấp ủy quản lý (nếu thấy cần thiết).

Về thời gian thực hiện và hoàn thành, đối với cấp thành phố: BTV Thành ủy quyết định thành lập Tổ giúp việc, tham mưu giúp BTV Thành ủy chuẩn bị đầy đủ các bước theo quy định về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể BTV và cá nhân Ủy viên BTV Thành ủy; đồng thời, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố thực hiện đạt yêu cầu đề ra; tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể BTV và cá nhân Ủy viên BTV Thành ủy vào giữa tháng 7-2012. Cấp quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy sẽ tùy theo đặc điểm và điều kiện của địa phương, đơn vị, BTV các Quận ủy, Huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy sắp xếp thời gian thực hiện của cấp mình; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải đảm bảo đúng tiến độ về thời gian theo qui định.

ANH DŨNG-S.K

Chia sẻ bài viết