28/07/2019 - 17:21

Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố

Cử tri kiến nghị hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), bảo vệ dân phố (BVDP). Về vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau:

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu trình Thường trực HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với DQTV và Nghị quyết quy định số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã, thị trấn, ấp và Ban BVDP ở phường, thị trấn, Tổ BVDP ở ấp thuộc thị trấn, khu vực; trong đó có nội dung đề nghị hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng là lực lượng DQTV, BVDP và đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất cho chủ trương thực hiện và trình tại kỳ họp cuối năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 6-9-2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó có nội dung: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 426/HĐND-TT ngày 10-10-2018, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để trình HĐND thành phố vào thời gian phù hợp; hiện nay, Sở Nội vụ đang xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo quy định và tham mưu trình HĐND thành phố khi Trung ương ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới.

Chia sẻ bài viết