12/09/2021 - 07:06

Giảm quy mô dự án làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thông tin về tình hình thực hiện dự án mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh giai đoạn 2. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ngày 20-4-2006, UBND thành phố ban hành Công văn số 1445/UBND-XDCB thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh đầu tư mở rộng dự án làng du lịch Mỹ Khánh, với diện tích khu đất khoảng 30ha tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Sau khi có chủ trương đầu tư, Công ty đã lập dự án cho giai đoạn 1 (khoảng 19,5ha). Đây là dự án thuộc trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận bồi thường thiệt hại với người dân. Đến nay, Công ty đã giải phóng mặt bằng được khoảng 9,34ha và đã đầu tư, đưa vào khai thác.

Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh giảm quy mô dự án của Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh và ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương giảm quy mô dự án xuống còn 10,33ha và thống nhất để Công ty tiếp tục thực hiện dự án đến ngày 31-12-2021 theo đúng cam kết. UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phong Điền theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết