28/02/2019 - 09:14

Đề nghị tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri biết giải pháp của ngành giáo dục đối với vấn đề đạo đức học sinh đang bị xuống cấp hiện nay. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

 Công tác điều hành, chỉ đạo của ngành giáo dục thời gian qua:

- Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường, xã hội.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức nhà giáo, chuẩn mực trong mối quan hệ giữa giáo viên với đồng nghiệp, giáo viên với học sinh, giáo viên với cha mẹ học sinh. Đảm bảo mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo lời Bác.

Các giải pháp trong thời gian tới:

- Thực hiện các giải pháp nhằm nắm bắt nhanh chóng thông tin, tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn, xích mích của học sinh qua mạng xã hội, qua việc tham gia các hoạt động của trường,…

- Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn học, thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

- Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên làm công tác giáo dục kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý học đường.

Chia sẻ bài viết