04/07/2020 - 08:35

Đề nghị tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm, học thêm ở các bậc học trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm. Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành quy định quản lý dạy thêm, học thêm thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25-02-2013 của UBND thành phố. Từ đó, làm cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ hơn trong quản lý dạy thêm, học thêm ở các bậc học trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Quy định quản lý dạy thêm, học thêm theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để trình UBND thành phố xem xét, ban hành trong quý III năm 2020.

Chia sẻ bài viết