18/06/2020 - 06:16

Đề nghị nâng mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu vực

Cử tri thành phố đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu vực. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ như sau:

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 6-12-2019 về việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực (thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND). Theo đó, Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND đã điều chỉnh mức phụ cấp của  người hoạt động không chuyên trách để đảm bảo bằng theo mức khoán của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và có chính sách hỗ trợ trách nhiệm công việc để tổng mức phụ cấp, mức hỗ trợ bằng với Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.

Riêng đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, nghị quyết đã có bổ sung thêm quy định nâng mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp bằng 2,7 và Trưởng ban công tác Mặt trận bằng 2,3 nhân mức lương cơ sở (bằng theo mức khoán 5,0 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP). Đồng thời, để đảm bảo cân đối ngân sách của thành phố, Nghị quyết tiếp tục giữ nguyên mức khoán chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của các tổ chức ở ấp, khu vực theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND. Khi điều kiện cân đối ngân sách của thành phố cho phép, Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh mức khoán chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của các tổ chức ở ấp, khu vực phù hợp.

Chia sẻ bài viết