04/05/2019 - 18:32

Đề nghị chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài

Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Quy định của pháp luật hiện hành, không cho phép thành phố sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều này”.

Theo đó, trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân được thực hiện các quyền về đất đai theo quy định.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Các trường hợp thiệt hại của người dân do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án có nguồn gốc chủ quan, có khả năng được xem xét hỗ trợ thiệt hại từ nguồn quỹ nói trên.

Chia sẻ bài viết