06/12/2023 - 19:06

Đề nghị bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch

Cử tri quận Cái Răng phản ánh trên địa bàn có nhiều dự án quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Cử tri đề nghị thành phố sớm xem xét, giải quyết để bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành, công tác rà soát quy hoạch là công tác được thực hiện định kỳ, thường xuyên. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp UBND các quận, huyện, trong đó, có UBND quận Cái Răng để rà soát các quy hoạch trên địa bàn.

Kết quả rà soát làm cơ sở kịp thời điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp với quy hoạch cấp trên được duyệt và tình hình thực tế quản lý tại địa phương (Công văn số 1413/SXD-QHKT ngày 17-5-2023) đối với các quy hoạch do UBND thành phố phê duyệt. Sau khi nhận được các ý kiến, đề xuất từ địa phương, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chia sẻ bài viết