12/03/2017 - 18:34

Đồng chí Huỳnh Thương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ

Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của một số cán bộ đảng viên ở các cấp

Học tập Nghị quyết Trung ương Đảng lần này, các đồng chí trong chi bộ chúng tôi nhận diện rõ hơn những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên hiện nay diễn ra rất tinh vi, phức tạp. Nói trong hội nghị khác, ngoài hội nghị thì khác. Nói trong chi bộ thì khác, nói với quần chúng nhân dân thì khác. Bên ngoài làm việc ra vẻ chí công vô tư; bên trong thì móc ngoặc tham nhũng, mất đạo đức. Các đồng chí ấy lén lút phát ngôn trái với cương lĩnh, đường lối chính sách và Điều lệ Đảng; vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động đang âm mưu phá rối Đảng và đất nước ta.

Chi bộ chúng tôi ở phường đặt vấn đề: Vì sao số cán bộ đảng viên ấy “tuột dốc” như thế? Phải chăng các đồng chí ấy có chức, có quyền mà không nghiêm túc học tập nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, không nghiêm túc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, nên càng quan liêu, xa rời thực tế cách mạng, suy nghĩ chủ quan rất nặng; lại còn a dua theo báo chí nước ngoài, mạng xã hội, rồi muốn thay đổi Cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội – văn hóa – an ninh quốc phòng, kể cả đối sách của ta trong vấn đề Biển Đông.

Chúng tôi rất tâm đắc khi nghị quyết Trung ương Đảng đặt vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay là hàng đầu, trong đó có vấn đề phải tập trung khắc phục tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống” trong một số cán bộ đảng viên; từ đó, kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chúng tôi đề nghị các chi bộ phải dựa vào Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, dựa vào các cơ quan giám sát và điều tra để tìm ra những lời nói và hành động sai trái của các đồng chí nào đó, rồi mời về chi bộ kiểm điểm nghiêm khắc. Thế nhưng trước hết, chi bộ chúng ta phải giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về mọi mặt, nhất là trong tự phê bình và phê bình. Các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, kể cả các đảng viên cao tuổi về hưu phải thể hiện rõ tính Đảng và đạo đức cách mạng của mình. Việc đấu tranh nội bộ đối với từng đồng chí sai trái, phải tiến hành triệt để; nhưng nói qua, nói lại phải có tình, có lý, phải đề cao ưu điểm để khắc phục khuyết điểm, nhằm cứu vớt đồng chí mình thoát khỏi tệ trạng “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Chúng ta tuyệt đối không truy bức, quy chụp đồng chí sai trái, đặc biệt phải bình tĩnh thông cảm đối với các đồng chí ít hiểu biết, ít thông tin, chỉ nghe theo lời các đồng chí sai trái có trình độ cao hơn.

Đi đôi với việc đấu tranh kiểm thảo cá nhân đảng viên sai trái, chúng tôi đề nghị cũng phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ lãnh đạo; không chỉ là công tác tổ chức cán bộ chưa sâu sát, công tác chính trị nội bộ có mặt chưa chặt chẽ, kể cả công tác chính trị tư tưởng có mặt chưa đổi mới.

Có tiến hành kiểm điểm cá nhân sai trái đồng thời với kiểm điểm các mặt công tác lãnh đạo của Đảng bộ như thế thì mới chủ động ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng hiện nay.

Huỳnh Thương

Chia sẻ bài viết