21/04/2019 - 16:44

Đồng chí Ngô Tứ Hải, Bí thư khu vực 1, phường Trà An:

Đảng viên nói phải đi đôi với làm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện sự quyết tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.

Nghị quyết được ban hành nhưng vấn đề quan trọng là các cấp ủy đảng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong dân. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi chi bộ cần quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Bản thân cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và những gì mình đã cam kết không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, không nên hứa suông, khi hứa là phải nhớ thực hiện cho bằng được, để tạo niềm tin trong dân.

Cấp ủy là nơi trực tiếp triển khai các nghị quyết và quản lý, giáo dục đảng viên. Chính vì vậy, vai trò của cấp ủy là rất quan trọng. Trước hết, cấp ủy cần tiếp tục quán triệt nội dung của Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Theo tôi, tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mà các cấp ủy cần xây dựng nghị quyết, kế hoạch phù hợp. Trong đó cần phải thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhằm giúp các cá nhân phát huy những mặt tích cực hoặc rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để tiến bộ hơn; trong thực hiện nhiệm vụ phải bàn bạc dân chủ rõ ràng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 góp phần ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết