01/08/2021 - 08:17

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Công tác tuyên giáo chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả 

Ngành Tuyên giáo (TG) TP Cần Thơ đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2021), phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ðồng chí cho biết:

- Thời gian qua, hệ thống TG các cấp trong thành phố chủ động tham mưu các cấp ủy đảng triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác TG. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp giữa nội dung, hình thức và đối tượng để các hoạt động tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống.

Ban TG Thành ủy đã xây dựng chương trình công tác, phân công lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hệ thống TG thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống TG thành phố đã tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng đến trên 98% CB, ÐV (bằng hình thức trực tuyến) trên địa bàn thành phố. Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ðối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban TG hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm; CB, ÐV viết đăng ký, cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Ðồng thời, triển khai sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi CB, ÐV và người dân. Hằng năm, các cấp ủy đảng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Ban TG xây dựng, phát triển các kênh thông tin tuyên truyền định hướng, đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ðảng, Nhà nước liên quan đến công tác khoa giáo. Ðịnh hướng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần mang lại hiệu quả tích cực. Công tác thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận nhân dân được thực hiện thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thường xuyên...

Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB, ÐV và nhân dân, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội được ngành TG thành phố chú trọng thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về việc “Ðổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, hệ thống TG thành phố từng bước đổi mới về nội dung, phương thức trong việc nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội. Ðiểm nổi bật là đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã đề xuất, kiến nghị, tham mưu dự báo giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội cũng như các ngành có liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tạo sự ổn định trong xã hội. Ngành TG kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của thành phố.

Như vậy, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng, thông tin kịp thời những vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực đời sống nhân dân quan tâm, nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong xã hội; xử lý kịp thời các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật làm mất an ninh trật tự. Ðồng thời, chú trọng việc định hướng dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước những vấn đề mang tính thời sự, nhạy cảm, nhất là trên lĩnh vực không gian mạng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền trong nhân dân,  ổn định dư luận xã hội.

Thưa đồng chí, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành TG đã và đang làm gì để kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố đẩy lùi dịch, ổn định đời sống nhân dân?

- Quán triệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban TG chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch; định hướng thông tin, báo chí, mạng xã hội, truyền thông trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, phối hợp đấu tranh, xử lý các thông tin sai sự thật, lợi dụng dịch để chống phá... đã tạo được sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của CB, ÐV và nhân dân vào các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch của Ðảng, Chính phủ và lãnh đạo thành phố.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 được biểu dương khen thưởng. 

Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Ban TG Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động tham mưu để Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào nhiệm vụ chung nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Song song đó, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch; chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cơ quan báo chí... chủ động nắm bắt tình hình dịch và dư luận của CB, ÐV, nhân dân. Từ đó, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, hiệu quả. Ðồng thời, cập nhật thường xuyên các tin, bài, clip về công tác phòng, chống dịch của thành phố trên Cổng thông tin điện tử Ðảng bộ thành phố, Cổng thông tin Ban TG Thành ủy.

Ngoài ra, Ban TG đã in 15.000 sổ tay tuyên truyền đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, giúp CB, ÐV và nhân dân nắm các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19.

Ngành TG sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Ðảng, Chính phủ; tập trung tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác TG trong tình hình mới?

- Phát huy kết quả đạt được, ngành TG thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng, gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy. Trọng tâm, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Ðồng thời, tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Ðảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Hệ thống TG từng bước đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Ðồng thời, chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông trước các sự kiện, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của ngành TG trong lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ÐV. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Ngành TG thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ CB làm công tác TG có trình độ chuyên môn và có phương thức hoạt động khoa học; tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận và làm chủ các phương tiện công nghệ mới; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, nói được, làm được, nhạy bén nắm bắt cái mới.

Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)    

Chia sẻ bài viết