26/08/2018 - 17:42

Đồng chí Trần Văn Trước, Bí thư chi bộ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa:

Chú trọng nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, khóa XII của Đảng đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nổi bật là quan điểm, lập trường của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên đã nâng lên rõ nét; phát huy được sức mạnh đoàn kết trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật; cấp ủy, người đứng đầu thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục hiệu quả.

Để giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và soi rọi rõ các biểu hiện suy thoái, cấp ủy chi bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề, dành thời gian thỏa đáng, thích hợp để phân tích thấu đáo những nội dung cốt lõi, biểu hiện suy thoái trong tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời phân công, giao việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện để từng đảng viên đăng ký việc làm theo thiết thực và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; gầy dựng niềm tin trong nội bộ và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, theo tôi, để thực hiện có hiệu quả NQTW4, cần tăng cường thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bởi khi tư tưởng thông suốt, nhìn nhận vấn đề thấu đáo thì công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng mới thật sự thiết thực, hiệu quả. Song song đó, đồng chí bí thư và các đồng chí cấp ủy phải là những đảng viên tiên phong trong công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành chủ trương, gợi ý những vấn đề trọng tâm, tồn tại, hạn chế tại chi bộ để đảng viên đóng góp xây dựng. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy phải thẳng thắn, công tâm, nghiêm túc tiếp thu những góp ý, gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình, tránh tình trạng nể nang, đại khái trong nhận xét, đánh giá: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của từng cán bộ, đảng viên.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết