20/05/2018 - 16:15

Chính thức triển khai thực hiện chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội 

Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH), Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) bắt đầu triển khai thực hiện chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở (gọi tắt là cho vay NƠXH) trên phạm vi toàn quốc, với lãi suất cho vay 4,8%/năm (năm 2018). Xoay quanh nội dung chính sách này, ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, cho biết: 

- Có 5 đối tượng được vay vốn: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức. Trừ đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định Thủ tướng Chính phủ.

Về điều kiện vay vốn: Thứ nhất, người vay vốn phải thực hiện gửi tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH; mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hằng tháng. Thứ hai, đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua NƠXH đối với vay vốn để mua/ thuê mua NƠXH; có tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Thứ ba, có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để hưởng chính sách NƠXH theo quy định. Thứ tư, có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH. Thứ năm, có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua NƠXH/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó, có cam kết cá nhân và các thành viên trong gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi NƠXH tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH: Có hợp đồng mua, thuê mua NƠXH với chủ đầu tư dự án có trong danh mục dự án xây dựng NƠXH thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư NƠXH của cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định pháp luật về xây dựng.

Bên cạnh đó, người vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định pháp luật.

Về quy trình cho vay: Người vay vốn là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được thành lập và hoạt động theo quy định NHCSXH. Ban quản lý Tổ TK&VV tiếp nhận và tập hợp nhu cầu người đăng ký vay vốn; họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của trưởng ấp (khu vực) và người đại diện tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, phường, thị trấn; lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03a/NƠXH kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ các Tổ TK&VV toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu số 03b/NƠXH, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.

 Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân của Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex). Ảnh: MINH HUYỀN

Về thủ tục vay vốn: Để được vay vốn chương trình cho vay NƠXH, người vay phải có các giấy tờ sau: Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu số 01/NƠXH); Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú; một số giấy tờ khác đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH và xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở... 

* Ông có thể cho biết thêm về mức vay tối đa mỗi hộ, thời hạn vay và khi nào trả nợ vốn vay mua NƠXH?

- Mức vốn cho vay: Đối với mua/thuê mua NƠXH, tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng. Đối với xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Thời hạn cho vay tối thiểu 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu được thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay.

Định kỳ hạn trả nợ: Kỳ hạn trả nợ gốc được định kỳ 12 tháng/lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên; kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng. Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên.

* Ông vui lòng cho biết việc triển khai và nguồn vốn cho vay NƠXH năm 2018 ở TP Cần Thơ?

- Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, UBND quận, huyện phối hợp NHCSXH triển khai thực hiện chương trình cho vay NƠXH. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng ấp (khu vực), Ban quản lý Tổ TK&VV.

Năm 2018, NHCSXH Trung ương phân bổ Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ 40 tỉ đồng vốn chương trình cho vay NƠXH. Chi nhánh tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phân bổ vốn đến các quận, huyện. Đến nay, các hộ có nhu cầu vay vốn có thể liên hệ với địa phương để được hướng dẫn các thủ tục vay vốn; khi các đối tượng vay vốn được địa phương bình xét cho vay và gửi hồ sơ đến các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, Ngân hàng sẽ thông báo người vay đến làm thủ tục vay vốn và tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn theo quy định.

* Xin cảm ơn ông. 

PHI YẾN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết