27/09/2020 - 17:41

Ðề nghị rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp 

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Công Thương thành phố như sau:

Căn cứ Công văn số 2167/VPCP-KTN ngày 31-3-2015 của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp, Công văn số 4478/BCT-CNÐP ngày 7-5-2015 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, sau khi rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố được quy hoạch 6 cụm công nghiệp. Ðó là cụm công nghiệp Bình Thủy (40ha), cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh (45ha), cụm công nghiệp Cái Răng (30ha), cụm công nghiệp Phong Ðiền (30ha), cụm công nghiệp Thới Lai (25ha) và cụm công nghiệp Cờ Ðỏ (30ha).

Cụm công nghiệp quận Bình Thủy: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2157/QÐ-UBND ngày 21-8-2018 về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Thủy, do Công ty Cổ phần Ðông Nam Á - Việt Nam làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư đã thực hiện các bước hoàn thành quy hoạch 1/500 để trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. UBND thành phố có tờ trình xin phép Thủ tướng Chính phủ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2019.

Cụm công nghiệp huyện Phong Ðiền: UBND huyện Phong Ðiền đã có tờ trình xin điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp (30ha) tại xã Nhơn Nghĩa sang quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Sở Công Thương đã có công văn hướng dẫn địa phương thực hiện quy trình thủ tục điều chỉnh ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh: Ðang thực hiện rà soát nhu cầu phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2081/VPUB-XDÐT ngày 2-6-2020.

Chia sẻ bài viết