16/10/2021 - 20:02

Ðề nghị phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Cử tri đề nghị xây dựng và phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao phục vụ sự phát triển của ngành du lịch trong xu thế hội nhập. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01/Ctr-UBND, ngày 16-1-2018, của UBND thành phố về phát triển nguồn nhân lực du lịch. Giai đoạn từ 2016 đến cuối tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 64 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch, với tổng số học viên tham gia và được cấp giấy chứng nhận là 2.457 học viên.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ cho lao động; cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động du lịch, nhất là hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm với môi trường. Ðồng thời, thực hiện các biện pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực đã qua đào tạo chuyên môn du lịch tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Qua đó, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ khách du lịch đến tham quan trên địa bàn thành phố.l

 

Chia sẻ bài viết