01/07/2020 - 21:26

Ðề nghị nâng mức khoán kinh phí hoạt động

Cử tri thành phố đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư kiêm Trưởng ấp (khu vực) và nâng mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể ở ấp, khu vực. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố đã trình HÐND thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HÐND, ngày 6-12-2019, về việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HÐND của HÐND thành phố.

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HÐND đã điều chỉnh mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách để đảm bảo bằng theo mức khoán của Nghị định số 34/2029/NÐ-CP của Chính phủ và có chính sách hỗ trợ trách nhiệm công việc để tổng mức phụ cấp, mức hỗ trợ bằng với mức quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HÐND. Riêng đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, Nghị quyết đã bổ sung thêm quy định nâng mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp bằng 2,7 và Trưởng ban Công tác Mặt trận bằng 2,3 nhân với mức lương cơ sở (bằng mức khoán 5,0 của Nghị định số 34/2019/NÐ-CP).

Hiện nay, do điều kiện ngân sách của thành phố còn hạn chế nên Nghị quyết số 09/2019/NQ-HÐND tiếp tục giữ nguyên mức khoán chi bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của các tổ chức ở ấp, khu vực theo Nghị quyết số 05/NQ-HÐND.

Chia sẻ bài viết