24/02/2024 - 18:51

Ðề nghị hướng dẫn thực hiện kinh phí

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn kinh phí Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Khoản 2 Ðiều 1 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12-8-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định: “2. Ðối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình”.

Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12-8-2022 của Bộ Tài chính đã quy định rõ các nội dung chi, mức chi chung và mức chi đặc thù, như: chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật,... nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

TP Cần Thơ không thuộc đối tượng được ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, UBND thành phố không có ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thông tư Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12-8-2022.

Chia sẻ bài viết