24/05/2023 - 19:10

Ðề nghị giải quyết dứt điểm các khu dân cư tự phát

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh trên địa bàn có một số khu dân cư tự phát, đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri đề nghị thành phố sớm có chủ trương giải quyết dứt điểm các khu dân cư tự phát này. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Thực hiện Công văn số 306/UBND-KT ngày 3-11-2022 của UBND thành phố về việc tham mưu giải quyết các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 75/STNMT-CCQLÐÐ ngày 21-12-2022 gửi UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng về việc phối hợp rà soát cung cấp tình hình sử dụng đất tại các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng rà soát, cung cấp số liệu về tình hình sử dụng đất của từng khu dân cư tự phát trên địa bàn quận đến thời điểm hiện tại; đồng thời, đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 20-2-2023 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

Tuy nhiên, đến thời gian trên, UBND các quận chưa gửi báo cáo theo công văn của Sở. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc các quận khẩn trương rà soát và gửi báo cáo để tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố.

Chia sẻ bài viết