01/03/2024 - 18:42

Ðề nghị giải quyết các vấn đề còn vướng mắc

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc tại Nông trường Sông Hậu (NTSH). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Trong những năm qua, NTSH đang thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên, đến năm 2022 Chính phủ giao các bộ, ngành lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NÐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đang tham mưu trình Chính phủ Nghị định về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi, vì vậy tình hình chuyển đổi tiếp tục chờ cơ chế, chính sách mới, do đó tình hình tài chính nông trường gặp nhiều khó khăn.

Về tổ chức sản xuất, tổng diện tích NTSH đang quản lý, sử dụng là 6.262,78 ha, trong đó có 6.257,33 ha là đất sản xuất nông nghiệp và 5,45ha đất phi nông nghiệp. Trong đó, giao khoán, sử dụng đất cho 2.568 hộ dân với diện tích 5.609 ha; diện tích nông trường trực tiếp sản xuất và liên kết sản xuất là 648,33 ha. NTSH vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận được UBND thành phố giao.

Năm 2014, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1701/QÐ-UBND thu hồi đất phi nông nghiệp do NTSH quản lý và giao cho UBND huyện Cờ Ðỏ quản lý, với diện tích tương đương 697,051ha. Năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4063/UBND-KT phê duyệt phương án sử dụng đất khi thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp của NTSH, theo đó phần diện tích đất phi nông nghiệp là 5,45 ha cho NTSH quản lý, gồm: trụ sở cơ quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho tàng, hệ thống các lò sấy lúa hiện hữu đang hoạt động và một phần diện tích để mở rộng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi được sắp xếp, chuyển đổi. Như vậy, hiện nay NTSH chỉ sử dụng diện tích 5,45 ha nêu trên.

Việc các hộ dân chuyển đổi mục đích sử dụng, lấn chiếm xây dựng trái phép, mua bán sang nhượng phức tạp... nếu thuộc đất phi nông nghiệp thì do địa phương xử lý; nếu thuộc đất sản xuất nông nghiệp thì NTSH xử lý theo đúng quy định.

Chia sẻ bài viết