31/07/2021 - 18:12

Ðề nghị điều chỉnh quy định về tách thửa đất

Cử tri đề nghị sớm điều chỉnh quy định về diện tích đất tối thiểu khi tách thửa cho phù hợp với thực tế. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về diện tích tối thiểu để tách thửa và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa các loại đất trên địa bàn thành phố. Dự thảo quy định phải được thực hiện chặt chẽ đảm bảo theo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND thành phố xem xét, ban hành. Dự kiến quy định sẽ được ban hành trong quý II năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung nên chưa thể ban hành.

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động và hoàn thiện các nội dung dự thảo quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định để trình UBND thành phố xem xét trong quý III năm 2021.

Chia sẻ bài viết